Slide SEJONG TIẾNG HÀN CHẤT LƯỢNG CAO BẮT ĐẦU KOREAN FOR KIDS Gắn từ vựng tiếng Hàn với những sự vật hiện tượng sinh động của thực tế.
Dạy học tiếng Hàn cho trẻ em bằng những hình thức thu hút .
Bức phá giới hạn
Vượt qua bản thân
Trả lời một số câu hỏi để thử thách trình độ hiện tại của bạn BẮT ĐẦU
2,000+ lượt đăng k

2,000+ 구독

거의 99% 의 학생이 요구 사항을 충족했습니다.
2/9/8 Prof./MA./Ba.

2/9/8 Prof./MA./Ba.

고품질 교육
10 năm kinh nghiệm đào tạo

10 년의 교육 경험

고도로 전문화 된 교수진

약 몇 줄
Sejong Center

세종에서 가르치는 교재는 한국 대학 교수들의 심장입니다. 세종은 한국어 연수 경력이 10 년이 넘습니다. 강의는 김치의 나라 대학과 사회 인문대 한국인 교수진에서 강의 한 경험이 많은 분들입니다.
 
signature-sejong
개장 일정
거의 열리는
Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)
2,850,000₫
User Avatar

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)

Last updated: 12/2015

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)

0 lecture 30 buổi

Khóa học tiếng hàn sơ cấp 1 là khóa học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn ở trình độ nhập môn, cơ bản. Đây là khóa học khởi đầu, tạo nên nền móng vững chắc cho cả quá trình học sau này.

[07.01] Sơ cấp 2 – Sáng T2 đến T6 (08h00 – 11h15)
5,760,000₫
User Avatar

[07.01] Sơ cấp 2 – Sáng T2 đến T6 (08h00 – 11h15)

Last updated: 1/2021

[07.01] Sơ cấp 2 – Sáng T2 đến T6 (08h00 – 11h15)

20 lectures 40 buổi

Khóa học tiếng hàn sơ cấp 2 (tập trung) là khóa học tiếp theo sau khi đã học lớp SC1 (tập trung). – Hoàn thiện 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết – 40% thời lượng GV Hàn : 60% …

Sơ cấp 1 – Chiều T2 đến T6 (13h30 – 16h45)
5,760,000₫
User Avatar

Sơ cấp 1 – Chiều T2 đến T6 (13h30 – 16h45)

Last updated: 12/2020

Sơ cấp 1 – Chiều T2 đến T6 (13h30 – 16h45)

17 lectures 40 buổi

Khóa học tiếng hàn sơ cấp 1 là khóa học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn ở trình độ nhập môn, cơ bản. Đây là khóa học khởi đầu, tạo nên nền móng vững chắc cho cả quá trình học sau này.

Sơ cấp 1 – Sáng T2 đến T6 (8h00 – 11h15)
5,760,000₫
User Avatar

Sơ cấp 1 – Sáng T2 đến T6 (8h00 – 11h15)

Last updated: 12/2015

Sơ cấp 1 – Sáng T2 đến T6 (8h00 – 11h15)

5 lectures 40 buổi

Khóa học tiếng hàn sơ cấp 1 là khóa học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn ở trình độ nhập môn, cơ bản. Đây là khóa học khởi đầu, tạo nên nền móng vững chắc cho cả quá trình học sau này.

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)
2,850,000₫
User Avatar

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)

Last updated: 12/2015

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)

0 lecture 30 buổi

Khóa học tiếng hàn sơ cấp 1 là khóa học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn ở trình độ nhập môn, cơ bản. Đây là khóa học khởi đầu, tạo nên nền móng vững chắc cho cả quá trình học sau này.

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 3,5 (18h00 – 20h15)
2,850,000₫
User Avatar

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 3,5 (18h00 – 20h15)

Last updated: 12/2020

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 3,5 (18h00 – 20h15)

0 lecture 60 tiết

GIỚI THIỆU Khóa học tiếng hàn sơ cấp 1 là khóa học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn ở trình độ nhập môn, cơ bản. Đây là khóa học khởi đầu, tạo nên nền móng vững chắc …

[06.01] Sơ cấp 6 – 2,4,6 (19h15 – 20h45)
2,850,000₫
User Avatar

[06.01] Sơ cấp 6 – 2,4,6 (19h15 – 20h45)

Last updated: 12/2015

[06.01] Sơ cấp 6 – 2,4,6 (19h15 – 20h45)

10 lectures 30 buổi

Khóa học tiếng hàn sơ cấp 6 là khóa học cuối của trình độ Sơ Cấp (lớp bán tập trung)

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4 (18h00 – 20h15)
2,850,000₫
User Avatar

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4 (18h00 – 20h15)

Last updated: 3/2021

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4 (18h00 – 20h15)

10 lectures 60 tiết

GIỚI THIỆU Khóa học tiếng hàn sơ cấp 1 là khóa học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn ở trình độ nhập môn, cơ bản. Đây là khóa học khởi đầu, tạo nên nền móng vững chắc …

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)
2,850,000₫
User Avatar

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)

Last updated: 12/2015

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)

0 lecture 30 buổi

Khóa học tiếng hàn sơ cấp 1 là khóa học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn ở trình độ nhập môn, cơ bản. Đây là khóa học khởi đầu, tạo nên nền móng vững chắc cho cả quá trình học sau này.

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)
2,850,000₫
User Avatar

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)

Last updated: 12/2015

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)

0 lecture 30 buổi

Khóa học tiếng hàn sơ cấp 1 là khóa học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn ở trình độ nhập môn, cơ bản. Đây là khóa học khởi đầu, tạo nên nền móng vững chắc cho cả quá trình học sau này.

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)
2,850,000₫
User Avatar

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)

Last updated: 12/2015

Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)

0 lecture 30 buổi

Khóa học tiếng hàn sơ cấp 1 là khóa học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn ở trình độ nhập môn, cơ bản. Đây là khóa học khởi đầu, tạo nên nền móng vững chắc cho cả quá trình học sau này.

코스 유형

에 Sejong Center

  한계를 깨고 너 자신을 극복하라

  현재 레벨에 도전하기 위해 몇 가지 질문에 답하십시오.

  일하다 Sejong Center
  작업 & 행사
  SEJONG 미디어
  Sejong 유튜브에서

  HTV7 – Giới thiệu Trung tâm Sejong – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Thông tin về Trung tâm Hàn ngữ Sejong TP.HCM đi kèm với các khóa học chất lượng có thể sẽ hấp dẫn bạn.

  동반자 이야기

  기재

  수업료 최대 50% 할인 바우처를 받으세요!