Chào mừng bạn đến với bài "Thử thách trình độ tiếng Hàn" của Sejong Center. Chúng tôi chia sẻ cho bạn thước đo kỹ năng tiếng Hàn theo các cấp độ Topik từ sơ cấp - trung cấp đến cao cấp. Bạn hãy tham khảo và kiểm tra xem trình độ của mình hiện tại đã tốt hay chưa nhé.

Lưu ý: bạn chỉ có 10 phút để hoàn thành bài kiểm tra này.

Tên của bạn
Email
1. 가: 이게 뭐예요?나: (   )입니다
2. 가: 이 사람은 지금 뭐 해요?나: 자전거를 (    )
3. 가: 사람들이 얼마나 있어요?

나: (        ) 있어요.
연결된 것을 고르십시오.
4. 오전-오후
5. 닫다-열다
6. 있다-없다(연결된 것을 고르십시오)
7. ( )안에 맞는 것을 고르십시오.가: 방이 너무 덥지요?
나: 좀 더워요. 문을 ( )?
8. ( )안에 맞는 것을 고르십시오.

가: 사람들이 너무 (        )?

나: 아니요, 괜찮아요.
9. ( )안에 맞는 것을 고르십시오.

가: 한국에서 이곳에 (    ) 비행기가 있습니까?

나: 있습니다.
10. ( )안에 맞는 것을 고르십시오.

가: 그 일을 언제까지 끝내야 되는데 그래요?

나: 두 시간(   ) 안 남아서 걱정이에요. 제 시간 안에 못 끝낼 것 같아요.

11. ( )안에 맞는 것을 고르십시오.

가: 할머니께서는 지금 댁에 계세요?

나: 지금 집에 안 계세요. 조금 전에 친구 분 댁에 (    ).
12. ( )안에 맞는 것을 고르십시오.

가: 오늘은 어제보다 날씨가 안 덥네요.

나: 네, 어제는 무척 더웠는데 오늘은 많이 (    ).

13. 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.(ㄱ)에 알맞은 것을 고르십시오.

이번 달부터 서울 시내의 모든 가게에서는 일회용 비닐 봉투를 ( ㄱ ). 물건을 사러 오실 때 물건을 넣어 갈 봉투를 가지고 와야 합니다. 봉투가 필요한 분들은 봉투 한 개에 20원을 (ㄴ) 합니다. 봉투를 다시 가게에 가지고 오면 20원을 돌려 드립니다.
14. (ㄴ)에 알맞은 것을 고르십시오.
15. 밑줄 친 곳에 맞는 것을 고르십시오.

가: ________________________.

나: 아니요, 이 버스 말고 37번 버스를 타세요.

16. 밑줄 친 곳에 맞는 것을 고르십시오.

가: ________________________.

나: 그런 이야기를 많이 들어요. 특히 눈이 비슷하다고 해요.

가: 정말이네요. 사진을 자세히 보니까 눈이 똑같이 생겼어요.
17. 밑줄 친 곳에 맞는 것을 고르십시오.

가: 제주도에 다시 한 번 가고 싶어요. 정말 멋있었어요.

나: 그래요? 저는 아직 못 가 봤는데, 그렇게 멋있어요?

가: 아름다운 경치를 잊을 수가 없어요. _______________________

18. 문학 작품은 글쓴이의 일생과 ( )한 관련을 가진다.
19. 그 소설은 인물간의 갈등이 점점 ( ) 있음을 보여 준다.
20. 지금 하고 있는 일은 재미도 있고 제 적성에도 잘 ( )
21. 다음 ( )에 모두 들어갈 동사를 고르십시오.

어제 산 운동화를 (   ) 축구를 했다.

비가 오는 날에 나는 주로 장화를 (   ).

그녀가 어제 (   ) 양말은 참 예뻤다.

22. 다음 ( )에 모두 들어갈 동사를 고르십시오.

나는 돌아가신 어머니를 (   ) 수가 없다.

나에겐 (   ) 싶은 기억이 있다.

나는 그 사람을 이미 (   ) 버렸다.

23. 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.친구들끼리 가 볼 만한 곳이 있습니까?
24. 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.내일 있을 노래자랑에서 불꽃 튀는 경쟁이 벌어질 것 같군요.
25. 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.에제 많이 잤는데 또 자고 싶습니다.
26. 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.(ㄱ)에 알맞은 말을 고르시오.

이른 새벽에 활짝 피고 저녁에 봉오리처럼 도로 () 조촐하게 떨어지는 무궁화는, 다른 꽃들처럼 그 뒤가 어지럽지 않다. 이것도 무궁화의 큰 특색의 하나이다. 무궁화는 아침 태양과 함께 () 저녁 태양과 함께 운명을 같이 한다.
27. 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.(ㄴ)에 알맞은 말을 고르시오.
28. 다음 밑줄 친 부분이 틀린 것을 고르십시오.1. 우리는 이 어려운 난관을 슬기롭게 극복해야 한다.

2. 그는 이번에도 모르는 사람에게 어처구니없게 속아 넘어갔다.

3. 어린 아이가 한 밤중에 자지러지게 울어 댄다.

4. 아침부터 참새가 우렁차게 지저귄다.
29. ( )에 알맞은 것을 고르십시오.

철수: 무료 여행에 당첨되었다며 수수료 5만원을 먼저 입금하라고 하더라고요.

순이: 말도 안 돼요. (   )
30. 다음 글을 순서대로 배열한 것을 고르싶시오.

(가) 슬픔, 아픔, 어려움 속에서도 희망을 가지고 있는 사람은 그것을 이겨낼 수 있기 때문입니다.

(나) 그러므로 회망은 용기의 샘인 것입니다.

(다) 모름지기 사람은 희망을 가져야 한다.

(라) 그러나 회망을 버린 사람은 이겨 낼 수 없다.
가: 제주도에 다시 한 번 가고 싶어요. 정말 멋있었어요. 나: 그래요? 저는 아직 못 가 봤는데, 그렇게 멋있어요? 가: 아름다운 경치를 잊을 수가 없어요. _______________________

가: 제주도에 다시 한 번 가고 싶어요. 정말 멋있었어요.

나: 그래요? 저는 아직 못 가 봤는데, 그렇게 멋있어요?

가: 아름다운 경치를 잊을 수가 없어요. _______________________

Đăng ký ngay

Nhận ngay voucher giảm đến 30% học phí!

(028)2243-8257